Swan

Kvalitetspolicy

Borox International AB:s policy är att leverera produkter av rätt kvalitet och i rätt tid. Hög kompetens samt professionellt uppträdande präglar våra kontakter med våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete i enlighet med lagar och förordningar.

Miljöpolicy

Borox International AB:s verksamhet kännetecknas av förebyggande av föroreningar inom rimlighetens gräns, inte menligt eller skadligt påverka vår miljö, vare sig jord, luft eller vatten. Genom ständiga förbättringar, val av produktionsmetoder, maskiner, leverantörer, avfallshantering mm skall vi sträva mot uppsatta mål. Vi mäter och följer upp miljömålen kontinuerligt. Ett bra miljöarbete är ett viktigt konkurrensmedel varför lagar och förordningar får betraktas som minimikrav.

Arbetsmiljöpolicy

  • Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.
  • Att vi analyserar våra risker för arbetsskador.
  • Att vi arbetar med ständiga förbättringar.

 


Certifikat